ผลผูกพันตามกฎหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผลผูกพันตามกฎหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ประเทศไทยไม่ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กรอบการดำเนินงานของสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จนกว่าจะมีการตกลงในปารีส ประเทศนี้ให้สัตยาบันอนุสัญญาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2537 ซึ่งเป็นปีของการประชุมที่มีผลบังคับใช้พร้อมกับ 196 ประเทศ

แต่ในฐานะที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีขนาดเล็กประเทศไทยได้รับตำแหน่งตามกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เรียกว่า G77 และในทางปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามมติของกลุ่มเมื่อเจรจากับประเทศที่พัฒนาแล้ว เมื่อพิธีสารได้มีการนำพิธีสารเกียวโตเมื่อปีพ. ศ. 2540 มาใช้บังคับก่อนปี พ.ศ. 2548 โดยมีเป้าหมายที่มีผลผูกพันตามกฎหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก – ประเทศไทยในฐานะกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันดังกล่าว ประเทศที่พัฒนาแล้ว

Comments are closed.