การจัดเก็บภาษีในการทำธุรกรรมออนไลน์ในโลกดิจิตอล

การจัดเก็บภาษีในการทำธุรกรรมออนไลน์ในโลกดิจิตอล

กรมสรรพากรกล่าวว่าสกุลเงินราศีตุลย์ใหม่ของ Facebook จะต้องเผชิญกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 15 หากสกุลเงินดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ฝ่ายกำลังรอการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การทำธุรกรรมทางดิจิทัลจะเพิ่มขึ้นและกรมจะต้องปรับตัวเอง ขณะนี้แผนกได้ใช้ระบบดิจิตอลเพื่ออำนวยความสะดวกผู้เสียภาษี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมมีระบบดิจิตอลในการลงทะเบียนบุคคลที่มีอำนาจเชื่อมโยงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำหรับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มออนไลน์ของผู้ประกอบการและอนุญาตให้ภาคเอกชนพัฒนาระบบดิจิทัลของกรมสรรพากร ปัญหาการจัดเก็บภาษีในการทำธุรกรรมออนไลน์ในโลกดิจิตอลคือตามกฎหมายแล้วธุรกิจที่ต้องเสียภาษีจะต้องมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย อย่างไรก็ตามธุรกิจออนไลน์ไม่จำเป็นต้องมีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยโดยการจดทะเบียนในประเทศใด ๆ และจะไม่เรียกเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย

Comments are closed.